Algemene Voorwaarden kopen op Justshopyourshoes.nl


Artikel 1: Definities

 • Omgeving: Justshopyourshoes.com , en iedere andere door Justshopyourshoes aangewezen applicatie.
 • Platform: de Omgeving waarop producten worden aangeboden aan Gebruikers.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een Product via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Justshopyourshoes en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een Product bij Justshopyourshoes via het Platform.
 • Product: enig goed dat op het Platform aangeschaft kan worden 

Artikel 2: Bedrijfsinformatie 

Justshopyourshoes (JSYS),

KVK 86971506,

Vestigingsnummer: 000052905403,

Jacob van Ruisdaelhoek, Oosterhout.

 

Artikel 3: Toepasbaarheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van Producten via het Platform (Justshopyourshoes). Deze voorwaarden zijn tevens op de online Omgeving van Justshopyourshoes te raadplegen.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een Product dat door Justshopyourshoes wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden kopen via Justshopyourshoes.
 3. Van het bepaalde in deze voorwaarden kopen via Justshopyourshoes kan slechts met instemming van betrokken partijen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Justshopyourshoes worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Justshopyourshoes ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. Justshopyourshoes heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een Product zoals aangeboden door Justshopyourshoes, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor een Product wordt geplaatst.

Artikel 4: Klanten 

 1. Justshopyourshoes is gerechtigd om bestellingen voor artikelen van een Klant niet te verwerken dan wel daar afwijkende voorwaarden aan te verbinden.
 2. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 5: Koop

 1. De Klant erkent dat de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Justshopyourshoes. De Koopovereenkomst komt tot stand indien en zodra de Klant overgaat tot aanschaf van het door Justshopyourshoes aangeboden Product.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte Producten via Justshopyourshoes, dient de Klant zich te wenden tot het mailadres (Justshopyourshoes@gmail.com). De koper erkent dat Justshopyourshoes aansprakelijk is tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte Product. Justshopyourshoes staat in voor en is verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Klant.
 3. Ingeval van een dispuut tussen Justshopyourshoes en de Klant over het al dan niet verzonden zijn van Producten, zal Justshopyourshoes trachten om samen met de Klant tot een oplossing te komen. Koper is verplicht om medewerking te verlenen aan een oplossing. Indien Koper en Justshopyourshoes niet tezamen tot een oplossing komen zal Justshopyourshoes desgevraagd een bindend besluit nemen. Het kunnen overleggen van een verzendbewijs door Justshopyourshoes respectievelijk de Klant zal hierin leidend zijn. Klant vrijwaart Justshopyourshoes voor aanspraken tot schadevergoeding uit hoofde van diens beslissing.

Artikel 5a: Koop van een aanvraag

 1. De Koopovereenkomst komt bij aanschaf van een aanvraag enkel tot stand voor de aanvraag. De Koopovereenkomst voor de sneaker komt - in afwijking van Artikel 5.1 - tot stand bij aanvaarding van het per mail gestuurde aanbod van Justshopyourshoes naar aanleiding van de koop van een aanvraag.
 2. De Klant kan geen aanspraak maken op een gesloten Koopovereenkomst met betrekking tot de sneaker bij aankoop van een aanvraag. 
 3. De Klant kan niet gedwaald hebben een Koopovereenkomst te sluiten voor een sneaker bij aankoop van een aanvraag. Dit nu dit uitgebreid is opgenomen op de Omgeving en in de algemene voorwaarden als hier beschreven.
 4. Bij het aangaan van de Koopovereenkomst voor een aanvraag door de Klant wordt de Klant geacht bewust te zijn van de manier waarop Justshopyourshoes deze in behandeling neemt en deze afhandelt. 
 5. Het staat de Klant vrij het gegeven aanbod per mail, die de Klant gestuurd  wordt naar aanleiding van de Koopovereenkomst van een aanvraag, af te slaan. 
 6. Wanneer de Klant de Koopovereenkomst tot de sneaker per mail aanvaard, ontstaat de Koopovereenkomst als geacht in Artikel 5 en gelden de bepalingen uit deze algemene voorwaarden overeenkomstig.
 7. Wanneer de Klant de Koopovereenkomst voor de sneaker aanvaard, is Justshopyourshoes niet gehouden te leveren tot het moment dat het openstaande betaalverzoek is voldaan. 
 8. Wanneer de Klant binnen 14 dagen niet op het aanbod tot Koopovereenkomst van de sneaker per mail reageert, vervalt het aanbod. Hierna kan de Klant geen beroep meer doen op de Koopovereenkomst voor de aanvraag. De aanvraag wordt beschouwd als afgehandeld.
 9. Het aantal dagen dat de Klant niet reageert op het aanbod van Justshopyourshoes, toegezonden bij e-mail, mag Justshopyourshoes toevoegen aan de gegeven verwachte verzend(/behandel)tijd indien dit nodig wordt geacht. 
 10. De ‘price range’ filter geeft ten alle tijden een indicatie. De Klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Justshopyourshoes doet altijd zijn best om de Klant de beste deal te bieden. Helaas kan de prijsopgave die Justshopyourshoes toestuurt, naar aanleiding van een gekochte aanvraag, hoger zijn dan de geselecteerde prijsklasse. Wanneer in een dergelijk geval de Klant het aanbod, toegezonden door Justshopyourshoes, niet accepteert, ontvangt de Klant een kortingscode.

Artikel 6: Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Justshopyourshoes een bestelling plaatsen voor een Product. 
 2. Het proces van overgang van de eigendom van geleverde artikelen start pas, indien de Klant al hetgeen de koper aan Justshopyourshoes ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7: Bepalingen geldend bij aanschaf via Justshopyourshoes

 1. Indien een Klant een Product aanschaft via het Platform, dan heeft de Klant de mogelijkheid om deze bestelling binnen 14 dagen te retourneren. 
 2. Tijdens deze termijn van 14 dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van retournering gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Justshopyourshoes retourneren.
 3. Indien de Klant om genoemde redenen op voorgeschreven wijze wenst van retournering gebruik te maken, komen de kosten van terugzending voor rekening van de Klant. 
 4. Als de retourzending niet voldoet aan het genoemde, mag Justshopyourshoes de retournering weigeren. 

Artikel 8: Informatie en gebruik gegevens

 1. De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat de Klant tijdig kennis kan nemen van door Justshopyourshoes aan de Klant verzonden informatie.
 2. Justshopyourshoes is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en betaalgegevens aan Justshopyourshoes verstrekt worden voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst of bestelling. Justshopyourshoes is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst of bestelling.

Artikel 9: Email/Chat communicatie tussen de Klant en Justshopyourshoes 

 1. Alle communicatie die via e-mail verloopt wordt door Justshopyourshoes op haar servers opgeslagen en kan door Justshopyourshoes worden ingezien en gebruikt om:
  - de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  - te beoordelen of de Klant aan de aan haar gestelde vereisten voldoet; en
  -procesverbeteringen te analyseren.
 2. De Klant stemt bij elke gebruikmaking van e-mail in en geeft Justshopyourshoes toestemming om de communicatie op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel

Artikel 10: Diversen

 1. Justshopyourshoes is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel de mogelijkheid om via Justshopyourshoes artikelen te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit is uitsluitend ter beoordeling van Justshopyourshoes .
 2. Wanneer door Justshopyourshoes gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Voorwaarden kopen via Justshopyourshoes zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden kopen via Justshopyourshoes te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Justshopyourshoes de Voorwaarden kopen via Justshopyourshoes op enig moment soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Justshopyourshoes vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. Justshopyourshoes is te allen tijde gerechtigd om één, meerdere of alle functionaliteiten op de Justshopyourshoes website niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 11: Toepasselijk recht

 1. Op de Algemene Voorwaarden, het kopen van artikelen via de Justshopyourshoes website en de Koopovereenkomst tussen de Klant en Justshopyourshoes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Customer Due Diligence

Regelgeving vereist dat Justshopyourshoes maatregelen neemt tegen misbruik en het voorkomen van financiële overtredingen (zoals oplichting, fraude en witwassen) via onze diensten. Om compliance en in control te zijn betekent dit in praktijk dat wij moeten weten wie onze Klant is en wat zijn of haar doeleinden zijn.

Klanten van Justshopyourshoes 

Klanten die gebruik maken van de diensten van Justshopyourshoes stemmen in met het KYC en AML beleid. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in dit beleid zal de datum van deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen we Klanten extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail. We raden iedereen die gebruik maakt van onze diensten nadrukkelijk aan om naast deze pagina ook onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

Ken uw Klant (Know Your Customer) (KYC)

Regelgeving rond Platforms vereist, dat Justshopyourshoes maatregelen neemt tegen misbruik. Deze regelgeving kent altijd twee kanten. Aan de ene kant het beschermen van Klanten en aan de andere kant het voorkomen van financiële overtredingen (zoals oplichting, fraude en witwassen) via aangeboden diensten.

In praktijk betekent dit dat we je om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat we bepaalde diensten kunnen leveren. Dit heet een "ken uw Klant"-beleid. Ook bekend als KYC, van het Engelse Know Your Customer.

Je kunt bijvoorbeeld relatief eenvoudig sneakers kopen voor een klein bedrag. Bij grotere bedragen en/of hoeveelheden zullen we je identiteit verifiëren, door een bankrekening verificatie of het overleggen van een identiteitsbewijs. Daarnaast zullen we bij grote bedragen vragen moeten stellen omtrent de herkomst van de fondsen (proof-of-wealth).

Maatregelen tegen witwassen (Anti Money Laundering) (AML)

Het witwassen van geld is de poging om de aard, de locatie, de bron, het eigendom of de controle op het geld te verbergen. Justshopyourshoes moet er rekening mee houden dat er Klanten komen die via de diensten van Justshopyourshoes willen kopen die gefinancierd worden met op onrechtmatige wijze verkregen geld.

Justshopyourshoes heeft een uitgebreid beleid om het risico te minimaliseren, dat onze diensten zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld. Dit beleid omvat naast KYC maatregelen onder andere ook transactie monitoring met fraude-detectie en een goede samenwerking met politie en andere overheidsinstanties. Ook bekend als AML, van het Engelse Anti Money laundering.

Samenvatting

Onze "anti-witwassen" en "ken uw Klant" richtlijnen voor grote transacties verschillen van Klant tot Klant, gebaseerd op het soort transactie en het risicoprofiel van de Klant. Voor de beoordeling of er sprake is van een ongebruikelijke transactie of indicaties van witwassen of het financieren van terrorisme, letten we op verschillende factoren. Voor de beoordeling of een dergelijk risico aan de orde is, kan gebruik worden gemaakt van een extra onderzoek.

Het Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid van het type cliënt, de zakelijke relatie, het Product of het risico op witwassen of financiering van terrorisme. In alle gevallen geldt dat, als het risicoprofiel hoog is of Justshopyourshoes twijfelt aan de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens, er op dat risico gebaseerde en adequate maatregelen moeten worden getroffen om te verifiëren of de verkregen informatie juist is. In dat geval is sprake van een ‘verscherpt cliëntenonderzoek’. Justshopyourshoes staat er vrij in om op ieder moment meer informatie op te vragen en de transactie op te schorten totdat het risico is weggenomen.

Het cliëntenonderzoek en het beleid dat door het management van Justshopyourshoes is opgesteld zorgt ervoor dat Justshopyourshoes volledig compliant werkt met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Tevens zorgen de procedures van Justshopyourshoes ervoor dat het cliëntenonderzoek up-to-date is met de ontwikkelingen op het internet.


 Overige maatregelen

 • Het monitoren van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving omtrent KYC/AML vereisten.
 • Een aanpak die op risicogevoeligheid is gebaseerd (Risk Based Approach).
 • Kennis up-to-date houden op het gebied van de wet- en regelgeving en het omgaan met Klanten.
 • De Klant op meerdere momenten en manieren verifiëren.
 • Transactie monitoring. Handmatige audit en controle van (uit)betalingen.
 • Rapportage triggers die afwijkingen signaleren.

Copyright 

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze Klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Justshopyourshoes is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Justshopyourshoes , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Justshopyourshoes is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Cookies & Privacy Verklaring

Versie van 14 september 2022

Justshopyourshoes respecteert de privacy van alle Gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verschaft vertrouwelijk behandeld worden. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Justshopyourshoes zal jouw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

Justshopyourshoes gebruikt de verzamelde gegevens om haar Klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een bestelling plaatst, gebruiken we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens om de bestelling uit te voeren en jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Justshopyourshoes zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en nog beter aan jouw wensen voldoen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Justshopyourshoes verkoopt uw gegevens niet

Justshopyourshoes zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Justshopyourshoes 

Wij waarderen het vertrouwen dat jij in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Je gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Justshopyourshoes gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je eigen browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Justshopyourshoes geen cookies ontvangt.


Vragen

Indien je nog vragen mocht hebben over het Privacy Beleid van Justshopyourshoes, dan kun je een e-mail sturen naar justshopyourshoes@gmail.com of een Whatsapp bericht sturen naar +31 6 20604360. We helpen je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. Jij hebt nadrukkelijk het recht op correctie van je eigen gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Beleid nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.